Projektový management

Projektové řízení je profesní disciplína, která se primárně zabývá plánováním, organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebným k dosažení stanovených cílů. Pro dosažení projektových cílů je třeba vycházet z daných podmínek a omezení. Typickými omezujícími faktory jsou omezení v nákladech a zdrojích. Projektového řízení využívají při realizaci projektů jak firmy, tak i jednotlivci.

Projekt je dočasné úsilí s definovaným začátkem a koncem za účelem splnění unikátních cílů a záměrů, na jejichž konci stojí určitá změna. Této změny je dosaženo realizací výstupů projektu. Změna obvykle nemůže být realizována přímo, z důvodu složitosti a komplexnosti dané problematiky. Dočasný charakter projektů, stojí v kontrastu s každodenním byznysem a činnostmi, které se provádí opakovaně nebo jsou trvalého charakteru, jako jsou např. produkce výrobků nebo služeb. Obecně jsou tyto dva způsoby velmi odlišné a vyžadují různé technické dovednosti při řízení.

Projektový manažer je osoba odpovědná za stanovení jasných a dosažitelných cílů projektu a následně za jejich dosažení. Projektový manažer bývá často zástupcem klienta, který stanovuje konkrétní potřeby klienta, na základě znalosti firmy, kterou reprezentuje. Musí být schopen přizpůsobit se různým vnitřním postupům a vytváří úzké vazby s pověřenými zástupci dodavatele.

Každý rozsah a obtížnost projektu vyžaduje použití adekvátní metody a nástrojů pro řízení. Ty představují popsané postupy při řešení problémů v jednotlivých fázích projektu. Tyto postupy jsou popsány v metodikách projektového řízení. Metodiky mohou být vlastní nebo přejaté. Mezi nejznámější metodiky projektového řízení patří PRINCE2 a PMI. Projektový manažeři i další členové týmu mohou prokázat svou kvalifikaci získáním certifikátu projektového manažera.

Procesy certifikace jsou většinou zaměřeny na posouzení způsobilosti uchazečů o jejich získání, jak řídit projekty a správné zasazení do kontextu projektu.

 

Certifikace

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je procesně orientovaná metodika na efektivní řízení projektů. Oproti certifikacím IPMA a PMI jde v první řadě o rámec, který je zaměřen obecně na životní cyklus projektu. Metodika není zaměřená na tkz. Soft skills.

PRINCE2 je standard používaný původně vládou Spojeného království a jsou obecně uznávané a používané v soukromém sektoru. Tento standard je nyní v Evropě i CŘ poměrně rozšířený.

Mezi hlavní charakteristiky PRINCE2 patří:

  • Zaměření se na obchodní opodstatnění projektu
  • Definice organizační strukturu projektového týmu
  • Produktově orientovaný přístup
  • Rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných fází
  • Flexibilita použití pro různé velikosti projektu.

PRINCE2 certifikát je ve dvou kvalifikačních úrovních: PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Foundation je základní úroveň s cílem naučit se základy a terminologii v PRINCE2 metodice.

PRINCE2 Practitioner je druhá úroveň kvalifikace a je vhodná pro ty, kteří řídí projekty a to nejen v prostředí PRINCE2.

 

PMI

Institut PMI, který provádí certifikaci podle knihy PMBoK – Project Management Body of Knowledge, je asi největší organizací projektového řízení na světě.

Nejrozšířenější je tato matodika v USA. Certifikáty, zejména pak PMP, jsou však známy po celém světě.

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti jsou k dispozici čtyři certifikace:

  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM
  • Program Management Professional (PgMP)SM
  • Project Management Professional (PMP)®
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a udržování časových harmonogramů projektu.

 

Program Management Professional (PgMP)SM

Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání certifikace PgMP nutné.

 

Project Management Professional (PMP)®

Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

 

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti. Musí také složit zkoušky, které se hodnotí jeho znalosti standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Zveřejněno: 9. 6. 2012    Rubriky: Různé